Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pet-Dating

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Pet-Dating – versie 01.02.2018

Met de aanmelding als klant bij Pet-Dating accepteert u de volgende Algemene Voorwaarden. Deze worden daarmee onderdeel van het contract. Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt mogen deze service niet gebruiken. Ook het gebruik van deze service voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Als u de Algemene Voorwaarden niet accepteert, kunt u zich niet aanmelden.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per post: Pet-Dating, Everdal 18, 9420 Bambrugge, België, of per E-mail: info@pet-dating.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien mogelijk, betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden het volgende gegeven in zijn herroepingsbericht op te nemen: het bij Pet-Dating geregistreerde e-mailadres

1           Onderwerp van de overeenkomst

1.1 Pet-Dating biedt een online service aan, die klanten van Pet-Dating de mogelijkheid biedt elkaar te leren kennen. Deze service houdt  zowel gratis diensten in, als diensten die tegen betaling beschikbaar zijn.

1.2 Onderwerp van de overeenkomst is uitdrukkelijk niet de huwelijksbemiddeling of een dienst van enige soort die tot doel heeft tot een huwelijk te leiden.

2           Toegang/totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Voor toegang tot het gebruik van de Pet-Dating-service is registratie vereist. Hiervoor heeft de klant een e-mailadres nodig en een zelfgekozen wachtwoord.

2.2 Door de tegen betaling registratie ontstaat overeenkomst tussen Pet-Dating en de aangemelde klant, die onderworpen is aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Door betaalde registratie biedt Pet-Dating de klant verschillende diensten aan. De contractuele basis voor deze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden. De klant wordt voor het afsluiten van een overeenkomst met betalingsverplichting over de inhoud van de betreffende diensten, over de prijs en over de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. Door het klikken op de knop “Kopen ” verklaart de klant dat hij een overeenkomst met betrekking tot de door hem geselecteerde dienst met betalingsverplichting wenst. De overeenkomst ontstaat door de bevestiging van de bestelling door Pet-Dating, via e-mail.

 

3           Betaalde diensten

3.1 Betaalde diensten worden in hun afzonderlijke en actuele omvang in de rubriek “Lidmaatschap” gedetailleerd.

3.2 De Pet-Dating-service is 24 uur, zeven dagen per week, met een graad van 99,5% per jaar beschikbaar. Uitzondering hierop zijn uitval door onderhoud en softwareupdates, alsmede uitval door technische of andere problemen, die niet onder de controle van Pet-Dating vallen (door overmacht, door schuld van derden, etc.). Om de Pet-Dating-service in volle omvang te kunnen gebruiken, moet de klant de nieuwste (browser-)technologieën gebruiken, dan wel het gebruik daarvan op zijn computer mogelijk te maken (bijv. het activeren van javascript, cookies, pop-ups). Bij het gebruik van oudere of niet algemeen gebruikte technologie, kan het zijn dat de klant de diensten van Pet-Dating slechts beperkt kan gebruiken.

4           Privacy Policy

De Privacy Policy van Pet-Dating vindt u hier:

pet-dating.be

 

5           Opzegging

5.1 De opzegging van het betaalde lidmaatschap is mogelijk tot zeven dagen voor het einde van de door de klant gekozen looptijd. De opzegging is slechts geldig als deze in uitdrukkelijke, geschreven vorm plaatsvindt (brief of e-mail).

De opzegging is te richten aan:

 

Per post:

Pet-Dating

Everdal 18

9420 Bambrugge

België

 

Per e-mail:

info@pet-dating.be

 

Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende gegevens in zijn opzegging op te nemen:

Het bij Pet-Dating geregistreerde e-mailadres

 

6           Aansprakelijkheid van Pet-Dating

6.1 Pet-Dating kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foute informatie in de aanmeldingen.

6.2 Pet-Dating is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes. Pet-Dating biedt alleen de technische voorzieningen, die – onder de in paragraaf 3 vastgelegde voorwaarden – in het algemeen het leggen van contact mogelijk maken. Pet-Dating is daarom niet aansprakelijk als er binnen de looptijd van de overeenkomst geen contact tot stand komt.

6.3 Pet-Dating accepteert bovendien geen aansprakelijkheid voor het eventuele misbruik van informatie. Het is mogelijk dat klanten de Pet-Dating-service ondanks het verbod op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze gebruiken. Voor een zodanig ontoelaatbaar of onrechtmatig gebruik is elke aansprakelijkheid van Pet-Dating uitgesloten. Pet-Dating is ook niet aansprakelijkheid voor misbruik door derden van informatie die de klant zelf voor die derden toegankelijk gemaakt heeft.

6.4 Pet-Dating garandeert niet de correcte werking op elk moment resp. de ononderbroken bruikbaarheid resp. bereikbaarheid van de service. In het bijzonder is Pet-Dating niet aansprakelijk voor storingen in de kwaliteit van de toegang tot de service door overmacht of door gebeurtenissen, waarvoor Pet-Dating niet verantwoordelijk is. Verder is Pet-Dating niet aansprakelijk voor de onbevoegde verwerving van kennis door derden van persoonlijke gegevens van klanten (bijv. door een onbevoegde toegang van “hackers” tot de database).

7           Verantwoordelijkheid en plichten van de klant

7.1 De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie die hij over zichzelf opgeeft. De klant verzekert, dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijke en/of met oneerlijke bedoelingen opgegeven valse gegevens kunnen civielrechtelijke stappen tot gevolg hebben.

7.2 De klant verzekert verder dat hij de Pet-Dating-service uitsluitend voor private doeleinden gebruikt, geen zakelijke bedoelingen heeft en de aan hem toevertrouwde gegevens van derden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is niet toegestaan, de gegevens van andere klanten systematisch uit te lezen (bijv. door middel van software of het simpelweg kopiëren van gegevens), om ze buiten de dienst van Pet-Dating te gebruiken. Het is in zoverre ook verboden computerprogramma’s te gebruiken voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals bijvoorbeeld crawlers.

7.3 De klant verplicht zich, om Pet-Dating te vrijwaren van elk soort rechtsvordering, schade, derving of financiële vordering, die door zijn aanmelding en/of deelname aan deze service zou kunnen ontstaan, voorzover de klant verwijtbaar gehandeld heeft. In het bijzonder verplicht de klant zich ertoe om Pet-Dating te vrijwaren van elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en eisen, die ontstaan uit schade wegens laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten, wegens uitval van diensten voor andere klanten, schending van deze Algemene Voorwaarden, wegens de schending van intellectueel eigendom of andere rechten.

7.4 De klant is verplicht om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL’s of andere persoonlijke gegevens van andere klanten.

7.5 De klant wordt verzocht om de voor hem ingekomen berichten met regelmatige en     redelijke tussenpozen op te roepen en naar behoefte op de eigen pc of ander opslagmedium te archiveren. Pet-Dating heeft het recht om de in de account van de klant opgeslagen berichten na verloop van 12 maanden na verzending resp. ontvangst zonder nader bericht te wissen.

7.6 Verder verplicht de klant zich om de service niet te misbruiken, met name

» Geen teksten of foto’s te verspreiden die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel obsceen, pornografisch, of links- dan wel rechts-radicaal zijn.

» via de service geen belasterend, aanstootgevend of op andere wijze onrechtmatig materiaal of zodanige informatie te verspreiden;

» andere personen niet te bedreigen, te hinderen of de rechten van derden te schenden;

» er geen gegevens op te zetten die

  1. een virus bevatten (geïnfecteerde software) of
  2. software of ander materiaal bevatten dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij de klant de rechten daarop heeft of de vereiste toestemming;

» de service niet op een wijze te gebruiken, die beschikbaarheid van het aanbod voor andere klanten nadelig beïnvloedt;

» geen e–mails te onderscheppen en ook niet te proberen ze te onderscheppen;

» e-mails aan klanten met geen ander doel als de communicatie te versturen en vooral het aanprijzen of aanbieden van artikelen of diensten aan andere klanten na te laten (met uitzondering van het geval dat dit uitdrukkelijk door Pet-Dating is toegestaan);

» geen kettingbrieven te versturen;

» geen berichten te verzenden, die een commercieel doel dienen;

» in de persoonsbeschrijving geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, emailadressen etc. te noemen, voor zover deze gegevens niet uitdrukkelijk vereist worden.

7.7 Het niet in acht nemen van een van de onder paragraaf 7.6 genoemde gedragsverplichtingen kan zowel tot een onmiddellijke opzegging van de gebruiksovereenkomst leiden, als ook civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf hebben. Pet-Dating heeft bovendien het recht om de klant van zijn service uit te sluiten, wanneer deze het systeem onrechtmatig en/of door inbreuk te maken op de in de Algemene Voorwaarden plichten gebruikt. Het uitsluiten van de toegang tot de service verandert niets aan de betalingsverplichting voor bestelde diensten.

 

8           Communicatie

Mededelingen van Pet-Dating aan zijn klanten vinden plaats via het beeldscherm na een “login” of per e-mail. Mededelingen van klanten aan Pet-Dating gebeuren per email via de op de Pet-Dating-pagina’s uitdrukkelijk genoemde adressen of via de post. Voor de correcte identificatie en ter bescherming tegen misbruik is het vereist dat de klant in zijn mededelingen de volgende gegevens vermeldt:

  • Het bij Pet-Dating geregistreerde e-mailadres

 

9           Gebruiks- en auteursrechten

Pet-Dating heeft in de verhouding met de klant het exclusieve eigendom van de vermenigvuldigings-, verspreidings-, verwerkings- en alle auteursrechten evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van de Pet-Dating-website en de daarin opgenomen inhoud. Het gebruik van alle programma’s en de daarin opgenomen inhoud, materialen en merken- en handelsnamen is uitsluitend toegestaan voor de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doelen.

10      Toepasselijk   recht      en onlinegeschillenbeslechting

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

De onlinegeschillenbeslechting is via de volgende link te bereiken

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.adr.show&reload=false). Pet-Dating wil er op wijzen dat Pet-Dating niet aan dergelijke procedures ter onlinegeschillenbeslechting deelneemt. Een wettelijke verplichting bestaat niet in deze.

11      Eigendom van content

Op het moment dat ik Content op Pet-Dating plaats, blijft het dan in mijn bezit?

Ja (ervan uitgaande dat jij de rechtmatige eigenaar bent — bekijk onze andere regels over het plaatsen van Content dat jouw niet toebehoort).

Houdt er rekening mee dat het plaatsen, uploaden of versturen van Content Pet-Dating  dat jij het recht hebt om dit te doen:

  1. jij bent de exclusieve auteur of eigenaar van de Content en in alle gevallen stem je in dat jij enige en alle morele rechten verwerpt met betrekking tot de Content (inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die als de auteur geïdentificeerde worden);
  2. je de licentie ontvangen hebt dat je in staat stelt Content te gebruiken, plaatsen of uploaden;or
  3. jij de nodige toestemming of het gezag hebt om dergelijke Content te gebruiken, plaatsen of uploaden.

Houd er verder rekening mee dat het plaatsen, uploaden of versturen van Content op Pet-Dating jou vertegenwoordigt en ons garandeert dat je een niet-exclusieve, royalty-vrije, voortdurende, wereldwijde licentie hebt om deze Content op welke manier dan ook te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bewerken, kopiëren, aanpassen, adapteren, vertalen, opnieuw opmaken, creëren van afgeleide werken, opnemen in andere werken, voor reclame te gebruiken, distribueren van en het publiek maken van dergelijk Content, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, op de huidig beschikbare media en die in de toekomst zullen worden ontwikkeld).

We mogen deze licentie overdragen en/of de sublicentie verlenen aan onze dochterondernemingen en opvolgers, zonder jou daar om toestemming voor de vragen.

Wij hebben het recht om je identiteit aan derden te verstrekken als die claimen dat enige Content dat door jouw geplaatst of geüpload is op onze app of site, als dit een schending is van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy of enige andere wetten.

Van wie is de rest van de Content dan?

Van ons! Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo’s, geluiden en illustraties op Pet-Dating zijn eigendom van, worden gecontroleerd door of worden gelicentieerd door ons en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

Kan ik alle Content gebruiken dat mij niet toebehoord?

Behalve de Content die door jou geplaatst is heb je geen enkele rechten met betrekking tot de Content op Pet-Dating, en accepteer je dat je op geen enkele manier gebruik van enige Content kunt maken dat onze rechten, of de rechten van derden, schendt. Dat betekent dat je accepteert dat je geen enkele deel van de Pet-Dating site daarop staande Content (behalve de Content die je zelf plaatste) aan wie dan ook zult kopiëren, aanpassen, wijzigen, distribueren, publiceren of verkopen.

 

12      Overig

12.1 Pet-Dating heeft het recht om derde dienstverleners en uitvoerenden opdracht te geven tot leveren van delen van diensten of alle diensten, voor zover voor de klant hierdoor geen nadelen ontstaan.

12.2 Mocht een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden of mocht de overeenkomst onvolledig zijn, dan worden de overige bepalingen in de overeenkomst hierdoor niet aangetast.

12.3 De taal van de overeenkomst is Nederlands.

12.4 De klant kan de actueel geldige Algemene Voorwaarden te allen tijde kosteloos downloaden als pdf-bestand.

12.5 In het kader van de totstandkoming van de overeenkomst vindt er geen automatische opslag van de tekst van de overeenkomst plaats door Pet-Datnig. De klant wordt daarom verzocht om de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldige, op de website van Pet-Dating toegankelijke overeenkomsttekst op zijn harde schijf op te slaan of op een andere manier te archiveren.

12.6 Verantwoordelijk voor de inhoud van de service is Pet-Dating, Everdal 18, 8420 Bambrugge, België, vertegenwoordigd door zijn CEO.

Vragen of informatie

Heb je vragen of stel je misbruik vast: Contacteer ons op info@pet-dating.be

Inschrijven

Pet-Dating maakt het je makkelijk jouw diervenvriend en zielsverwant te vinden.

Schrijf je nu in

©2019 Pet-Dating  –  voor singles met passie voor dieren